www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodné slovo a dopl?te do v?ty ( právní terminologie ). Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova do v?t nebo frází. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova do v?t a frází z oblasti práva. Uvád?jte nezkrácené tvary. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova z oblasti právní tematiky. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící slova. Proficiency b?žná slovní zásoba: zákony a p?edpisy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl Elementary English b?žná slovní zásoba: p?edpony Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
19  18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.