www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w pisowni w parach wyrazów pochodzenia francuskiego i ich angielskich odpowiednikach. B??dy znajduj? sie w s?owach pochodzenia francuskiego. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw s?owa zwi?zane z koncertami i teatrami do podanych zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciw? nazw? potomstwa podanych zwierz?t. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Wpisz s?owa zwiazane ze sklepami i zakupami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Rebuild the sentences  
Uzupe?nij zdania wpisuj?c przedrostek do podanych s?ów. Upper intermediate unspecified type: Fill in the empty spaces  
Popraw s?owa w nawiasach. Wpisz ca?e s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owo. Ka?de z nich b?dzie potrzebowa?o przedrostka. (np.: 'under'-, 'over'-, 'super'-, itd.) Upper intermediate unspecified type: Crossword  
Uzupe?nij zdania u?ywaj?c przedrostka i w?a?ciwej formy s?owa w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: brak kategorii Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij zdania. U?yj przedrostków. Rozwi?zanie b?dzie nazw? schorzenia. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: brak kategorii Crossword  
Wpisz w?a?ciwe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.