www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych cytatach i popraw je. Advanced Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych trybach warunkowych i popraw je. Advanced Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych trybach warunkowych i popraw je. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Ka?dy z cytatów zawiera b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Podaj przymiotnik lub czasownik od którego zosta?y uformowane poni?sze rzeczowniki. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wype?nij zdania wybieraj?c poprawn? form? s?ów w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. U?yj 'arch'- , 'mega'- , 'under'- , 'hyper'- , 'sub'-. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw s?owa w nawiasach do zda? w stronie biernej. (tryby warunkowe) Upper intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Popraw wszystkie b??dy ortograficzne w poni?szych parach przymiotników/rzeczowników i ich definicjach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Rebuild the sentences  
Utwórz przymiotniki z podanych rzeczowników. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Rozwi?zaniem krzy?ówki jest rzeczowik który oznacza 'an embarassing situation'. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Wstaw poprawne s?owa do zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10   9   8   7   6   5  4  3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.