www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach w stronie biernej. Advanced Gramatyka: strona bierna Rebuild the sentences  
Wype?nij luki aby utworzy? powiedzenia zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy czasownik aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia rzeczownikowe zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia rzeczownikowe zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z handlem i marketingiem Advanced S?ownictwo Business English: marketing Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z rynkiem inwestycji, papierów waro?ciowych. Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki ogólne od podanych rzeczowników osobowych. U?yj -'ship', -'hood', -'ery' lub -'dom'. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki ogólne od podanych rzeczowników osobowych. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczownik abstrakcyjny z podanych s?ów przy u?yciu przyrostka. Zapoznaj si? z przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz najlepsze s?owa aby uzupe?ni? powiedzenia zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Popraw podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Rebuild the sentences  
Wybierz najlepsze zako?czenie aby uzupe?ni? podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Advanced S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10   9   8   7  6  5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.