www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
W ka?dym z podanych zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. (handel i marketing) Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wybierz najlepszy wyraz aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia multiple choice  
Zast?p z?e s?owa poprawnymi aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w podanych zdaniach zwi?zanych z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane wyra?enia z ich definicjami (inwestycje, rynek papierów warto?ciowych) Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Jak nazywaj? si? ludzie opisani w tych zdaniach? (sport i gry) Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ?yciem rodzinnym. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: rodzina Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? poprawne s?owa angielskie. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? poprawne s?owa angielskie. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? poprawne s?owa angielskie. Uwa?nie przeczytaj przyk?ady. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.