www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w pisowni w nast?puj?cych wyra?eniach zwi?zanych z Human Resources. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Znajd? b??dy w pisowni w podanych s?owachi ich definicjach. Niektóre zdania s? poprawne. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Dopasuj podane s?owa do w?a?ciwych definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz najlepsze s?owo do definicji. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Znajd? b??dy w pisowni w rzeczownikach i ich definicjach. Niektóre zdania s? poprawne. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Dopasuj podane s?owa do w?a?ciwych definicji. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik Advanced Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik Advanced Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik Advanced Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik. Advanced Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciw? form? podanych czasowników. Wpisz czasownik +'ing' lub + bezokolicznik Advanced Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wpisz form? przecz?c? podanych przymiotników. Definicja pomo?e Ci w budowie s?ów. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz form? przecz?c? przymiotników w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10  9  8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.