www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz form? przecz?c? podanych przymiotników. Definicja pomo?e Ci w budowie s?ów. Advanced S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wstaw form? przecz?ca przymiotników w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni w podanych s?owach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciw? form? podanych s?ów. Definicje pomog? Ci w wyborze. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
W ka?dym ze zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Dopasuj podane s?owa do ich definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wybierz s?owo które najbardziej pasuje do definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Popraw b??dy w pisowni w podanych rzeczownikach i ich definicjach. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wybierz czasownik, który najbardziej pasuje do opisu. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Popraw wszystkie b?edy w pisowni w podanych czasownikach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Po??cz podane formy przecz?ce czasowników z ich definicjami. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Dopasuj w?a?ciwe definicje do podanych czasowników. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek oznaczaj?cy liczb? w ?acinie lub w grece. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek okre?laj?cy liczb?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek okre?laj?cy liczb?. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.