www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwy przedrostek - liczebnik. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia opisane przez definicje. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiasach. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek - liczebnik. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiaszach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiasach. Kieruj si? przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij podane rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie s?owa podanego w nawiasach. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wybierz przedrostek do podanego rdzenia wyrazu, zachowuj?c znaczenie s?owa podane w nawiasach. Kieruj si? przyk?adem. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciwy przedrostek aby stworzy? nowe s?owa. U?yj przyk?adu jako wskazówki. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple lub Past Perfect. ('did' lub 'had done'). Upper intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasach tera?niejszych lub przesz?ych Upper intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym u?ywaj?c 'will' + bezokolicznik (Future Smiple) lub 'will' + 'ing' (Future Continuous). Upper intermediate Gramatyka: czasy przysz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie (gerund '+ing' lub w bezokoliczniku) Upper intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie trybu warunkowego przesz?ego (u?yj 'would' tam gdzie to b?dzie konieczne). Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie. (ukryty tryb warunkowy, czas tera?niejszy, przesz?y, tryb warunkowy przysz?y) Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.