www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - Business English

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz w?a?ciwy termin zwi?zany z finansami w puste miejsca. (terminy podstawowe) Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwy termin zwi?zany z finansami w puste miejsca. (terminy podstawowe) Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Crossword  
Wpisz poprawne s?owo. (terminy podstawowe) Pre-intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse multiple choice  
Wstaw w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Proficiency S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy czasownik aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz wyra?enia rzeczownikowe zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia rzeczownikowe zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z handlem i marketingiem Advanced S?ownictwo Business English: marketing Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z rynkiem inwestycji, papierów waro?ciowych. Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu multiple choice  
W podanych czasownikach z?o?onych (phrasal verbs) brakuje przyimków - j?zyk biznesu. Proficiency S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Rebuild the sentences  
Wstaw podane przyimki aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 4   3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.