www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - Business English

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ksi?gowo?ci? i podatkami. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing multiple choice  
Zast?p b??dne s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Rebuild the sentences  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Advanced S?ownictwo Business English: marketing multiple choice  
Zast?p b??dne s?owa aby utworzy? rzeczowniki zwi?zane z handlem i marketingiem. Advanced S?ownictwo Business English: marketing Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Upper intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Wybierz najlepszy wyraz aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Zast?p z?e s?owa poprawnymi aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane wyra?enia z ich definicjami (inwestycje, rynek papierów warto?ciowych) Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Proficiency S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 4  3  2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.