www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - Business English

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z gospodark? i finansami. Proficiency S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze ?rodowiskiem pracy. Lower intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze ?rodowiskiem pracy. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw wyra?enia tak aby zbudowa? poprawne wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wstaw brakuj?ce wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Popraw b??dne wyra?enia w zdaniach aby otrzyma? poprawne wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Complete the blank spaces with Business English terms. There is a short explanation to help you.
(Translated soon!)
Advanced S?ownictwo Business English: tematyka nie okre?lona Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
4  3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.