www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Wype?nianie luk

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij zdania wpisuj?c przedrostek do podanych s?ów. Upper intermediate unspecified type: Fill in the empty spaces  
Popraw s?owa w nawiasach. Wpisz ca?e s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Napisz te cyfry s?ownie po angielsku. U?yj ma?ych liter. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij zdania u?ywaj?c przedrostka i w?a?ciwej formy s?owa w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: brak kategorii Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz w?a?ciwe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owa oznaczaj?ce cz??ci cia?a - od szyi w gór?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Fill in the empty spaces  
Wstaw odpowiedni przedrostek. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz nast?puj?ce cyfry. (U?yj jednego s?owa na ka?d? cyfr?, np.: nine hundred ale twenty-six) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Fill in the empty spaces  
Wpisz nast?puj?ce liczebniki porz?dkowe. (1st, 2nd itd.) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Czym zajmuj? sie ci ludzie? Znajd? w?a?ciwe s?owo Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Fill in the empty spaces  
Wpisz 'a' lub 'an' Beginner's English Gramatyka: przyimki Fill in the empty spaces  
Wstaw w?asciw? form? 'there is' i 'there are' u?ywaj?c czasu Present Simple. Beginner's English Gramatyka: there is/there are Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.