www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Wype?nianie luk

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z rynkiem inwestycji, papierów waro?ciowych. Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki ogólne od podanych rzeczowników osobowych. U?yj -'ship', -'hood', -'ery' lub -'dom'. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki ogólne od podanych rzeczowników osobowych. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz formy przecz?ce tych rzeczowników. U?yj poprawnego przedrostka. Zapoznaj si? z przyk?adem. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczownik abstrakcyjny z podanych s?ów przy u?yciu przyrostka. Zapoznaj si? z przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw formy przecz?ce podanych rzeczowników. Przyk?ad poka?e Ci jak budowa? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw formy przecz?ce podanych czasowników. Przyk?ad poka?e Ci jak budowa? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz formy przecz?ce podanych przymiotników. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? przeczenia do podanych przymiotników. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wstaw poprawny przedrostek aby utworzy? przeczenia do podanych s?ów. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki osobowe od tych s?ów. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Dodaj przyrostek do podanych s?ów aby utworzy? rzeczowniki abstrakcyjne. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Dodaj przyrostek do podanych s?ów aby utworzy? rzeczowniki osobowe. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 16   15   14   13   12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.