www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Wype?nianie luk

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz przedrostek do podanego rdzenia wyrazu, zachowuj?c znaczenie s?owa podane w nawiasach. Kieruj si? przyk?adem. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi s?owani lub wyra?eniami. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa lub wyra?enia u?ywane w j?zyku biznesu - prawo. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby uzupe?ni? zdania (j?zyk biznesu - prawo). Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby uzupe?ni? zdania (j?zyk biznesu - prawo). Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw brakuj?ce s?owa lub wyra?enia. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa lub wyra?enia u?ywane w j?zyku biznesu - prawo. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw brakuj?ce s?owa u?ywane w j?zyku biznesu - prawo Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw brakuj?ce s?owa. Proficiency S?ownictwo ogólne: prawo i porz?dek Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple lub Past Perfect. ('did' lub 'had done'). Upper intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Present Perfect ('have done'). Lower intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w lub Past Simple ('did') lub Past Perfect ('had done') Lower intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple lub Present Perfect ('did' lub 'have done') Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple lub Present Continuous ('do' lub 'is diong') Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 16   15   14  13  12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.