www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owo aby zbudowa? rzeczowniki z?o?one opisane przez definicje. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owo aby zbudowa? rzeczowniki z?o?one opisane przez definicje. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie wyrazu podane w nawiasie. Kieruj si? przyk?adem. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij rdzenie wyrazów odpowiednimi przedrostkami, zachowuj?c znaczenie wyrazu podane w nawiasie. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby utworzy? rzeczowniki z?o?one. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Present Perfect ('have done'). Lower intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w lub Past Simple ('did') lub Past Perfect ('had done') Lower intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Perfect ('had done') lub Past Simple ('did') Lower intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Present Perfect ('have done') Pre-intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Present Perfect ('have done') Pre-intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did'), Past Continuous ('was doing') lub Present Perfect ('have done') Pre-intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Past Continuous ('was doing') Pre-intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Past Continuous ('was doing') Pre-intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple ('do') lub Present Continuous ('is doing') Pre-intermediate Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 21  20  19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.