www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze wstawianiem s?ów

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa do zda?. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazwy cz?onków rodziny. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wpisz podane s?owa obok ich odpowiedników o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane s?owa z ich odpowiednikami o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych w nawiasach. Beginner's English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa pochodzenia francuskiego po ich angelskich odpowiednikach. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa zwi?zane z koncertami i teatrami do podanych zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazw? potomstwa obok nazwy doros?ego zwierz?cia. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazw? doros?ego zwierz?cia obok nazwy jego potomstwa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych poni?ej. Elementary English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane owoce lub warzywa obok ich definicji. Elementary English S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa aby utworzy? poprawne wyra?enia angielskie. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Jedno s?owo zaczyna si? z du?ej litery. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 8   7   6   5   4   3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.