www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze wstawianiem s?ów

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciw? nazw? zwierz?cia. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wstaw przedrostek pred podanymi s?owami. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane wyrazy do zda? poni?ej. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Wstaw liczby pisane s?ownie. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa z listy. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: brak kategorii Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Znajd? w?a?ciwe s?owa - ro?liny. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Put in the words from the wordlist  
Znajd? w?a?ciwe s?owa - cz??ci cia?a od szyi w gór?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Put in the words from the wordlist  
Wpisz s?owa z listy. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz s?owa z listy. Wskazówka: twenty-seven (liczby dwucyfrowe rozdzielaj my?lnikiem) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Put in the words from the wordlist  
Wstaw cyfry pisane s?ownie. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Czym zajmuj? si? ci ludzie? Wstaw s?owa we w?a?ciwe miejsca. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Kto wykonuje te rzeczy? Wstaw w?a?ciwe s?owa do zda?. Elementary English S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Wstaw najbardziej odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (Upewnij si? czy nie pope?ni?e? b??dów w pisowni.) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' aby utworzy? przymiotnik opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (U?yj Du?ych liter w przydomkach) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 8   7   6   5   4   3  2  1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.