www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze wstawianiem s?ów

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw s?owa z listy. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa z listy. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa z listy. Pomy?l dlaczego s?owa s? w liczbie mnogiej lub pojedynczej. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Wpisz rozwini?cia podanych skrótów. Kieruj si? wskazówkami przy ka?dym zdaniu. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane skrótowce przy ich definicjach. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wstaw przedrostki z listy we w?a?ciwe miejsca, kieruj?c si? definicjami podanych wyrazów. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa zwiazane z ma??e?stwem. Elementary English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij zdania tworz?c logiczne wypowiedzi s?awnych ludzi. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij zdania tworz?c logiczne wypowiedzi s?awnych ludzi. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 8   7   6   5   4  3  2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.