www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze wstawianiem s?ów

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? cytowane wypowiedzi s?awnych ludzi Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Dopasuj przymiotniki do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Dopasuj rzeczowniki do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj poni?sze przymiotniki do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw s?owa do zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa do zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj poni?sze formy potoczne do ich form oficjalnych . Napisz je DU?YMI LITERAMI. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj poni?sze zdrobnienia do ich znacze?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj poni?sze s?owa do ich znacze?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw poni?sze przedrostki w luki. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Utwórz potoczne zwroty angielskie. Uwa?aj na Du?e LiTeRy! Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 8   7   6   5  4  3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.