www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze wstawianiem s?ów

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Upper intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Upper intermediate S?ownictwo Business English: marketing Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane wyra?enia z ich definicjami (inwestycje, rynek papierów warto?ciowych) Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw brakuj?ce wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa i wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Put in the words from the wordlist  
Dopasuj podane s?owa do w?a?ciwych definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj podane s?owa do w?a?ciwych definicji. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Dopasuj podane s?owa do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj podane s?owa do ich definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane s?owa z ich definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane formy przecz?ce czasowników z ich definicjami. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Po??cz formy przecz?ce przymiotników z ich definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 8  7  6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.