www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Znajd? w?a?ciwe s?owa - cz??ci cia?a od szyi w gór?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Put in the words from the wordlist  
Znajd? w?a?ciwe wyrazy (od szyi w gór?) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Crossword  
Wybierz w?a?ciwy przedrostek aby uzupe?ni? s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Popraw b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' aby utworzy? przymiotnik opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw 'przydomki' opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. (Nie tylko b??dy w pisowni!) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Rebuild the sentences  
Wstaw najbardziej odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (Upewnij si? czy nie pope?ni?e? b??dów w pisowni.) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (np.: Mr ____ shows lack of care for consequences.) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? multiple choice  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (Np.: Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 s?owo) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' aby utworzy? przymiotnik opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? multiple choice  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' aby utworzy? przymiotnik opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (U?yj Du?ych liter w przydomkach) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5  4  3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.