www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw przymiotniki jako nazwiska osób opisanych definicjami. Np.: Mrs _____ cannot choose between two things. Rozwi?zanie: Mrs Indecisive cannot.... Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw 'is' lub 'are' oraz s?owa w nawiasach w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Upper intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania s? poprawne. Lower intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Upper intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Znajd? i popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania nie zawieraj? b??dów. Upper intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Podaj s?owa od których utworzono poni?sze skrótowce. (np.: bike = bicycle) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Podaj s?owa od których utworzono poni?sze skrótowce. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? angielskie s?owa. Kieruj si? definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Podaj s?owa od których utworzono poni?sze skrótowce (np. bike = bicycle) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Ka?de z poni?szych zda? zawiera b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wpisz rozwini?cia podanych skrótów. Kieruj si? wskazówkami przy ka?dym zdaniu. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Podaj s?owa od których utworzono poni?sze skrótowce (np. bike = bicycle) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Wybierz s?owo, od którego powsta? dany skrótowiec (np. tv = television) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6  5  4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.