www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw podane skrótowce przy ich definicjach. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz pe?ne wyrazy, od których powsta?y poni?sze skrótowce (np. tv=television). Rozwi?zaniem b?dzie kolejny skrótowiec i jego rozwini?cie. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Znajd? w?a?ciwy przedrostek. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw przedrostki z listy we w?a?ciwe miejsca, kieruj?c si? definicjami podanych wyrazów. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij krzy?ówk? s?owami z przedrostkiem. Rozwi?zaniem b?dzie kolejne takie s?owo. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki przyimkami 'in', 'on', 'at' lub '-' (Wstaw '-' w miejscach gdzie przyimek nie jest potrzebny). Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. (Pami?taj o du?ych literach na pocz?tku zda?) Upper intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Upper intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7  6  5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.