www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Ka?dy z cytatów zawiera po jednym b??dzie w pisowni. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij poni?sze cytaty. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo multiple choice  
Ka?dy z cytatów zawiera po jednym b??dzie w pisowni. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? wypowiedzi s?awnych ludzi. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij poni?sze cytaty. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo multiple choice  
Ka?dy z cytatów zawiera po jednym b??dzie w pisowni. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw czasowniki aby uzupe?ni? cytowane wypowiedzi s?awnych ludzi Lower intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Podaj przymiotnik lub czasownik od którego zosta?y uformowane poni?sze rzeczowniki. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki od podanych przymiotników. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Podaj przymiotnik od którego zosta?y uformowane poni?sze rzeczowniki. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wype?nij zdania wybieraj?c poprawn? form? s?ów w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wybierz najlepsz? form? podanych s?ów. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wpisz potoczn? form? poni?szych imion, u?yj -'y', -'ie', np. Harrison= Harry Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Przepisz s?owa jako zdrobnienia. U?yj -'ette', -'ie', -'y', -'let', -'ling'. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.