www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. U?yj 'arch'- , 'mega'- , 'under'- , 'hyper'- , 'sub'-. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz ?e?skie odpowiedniki s?ów w definicjach. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Przepisz podane zdania w stronie biernej. Nie zmieniaj czasu gramatycznego. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Przepisz podane zdania w stronie biernej. Nie zmieniaj czasu gramatycznego. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Przepisz podane zdania w stronie biernej. Nie zmieniaj czasu gramatycznego. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Przepisz podane zdania w stronie biernej. Nie zmieniaj czasu gramatycznego. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Przepisz podane zdania w stronie biernej. Nie zmieniaj czasu gramatycznego. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Przepisz podane zdania w stronie biernej. Nie zmieniaj czasu gramatycznego. Lower intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw s?owa w nawiasach do zda? w stronie biernej. (tryby warunkowe) Upper intermediate Gramatyka: strona bierna Fill in the empty spaces  
Dopasuj przymiotniki do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Popraw wszystkie b??dy ortograficzne w poni?szych przymiotnikach i ich definicjach Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Rozwi?zaniem krzy?ówki jest przymiotnik który oznacza 'not willing to be flexible' Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Popraw wszystkie b??dy ortograficzne w poni?szych parach przymiotników/rzeczowników i ich definicjach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Rebuild the sentences  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.