www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz rzeczowniki ogólne od podanych rzeczowników osobowych. U?yj -'ship', -'hood', -'ery' lub -'dom'. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki ogólne od podanych rzeczowników osobowych. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz formy przecz?ce tych rzeczowników. U?yj poprawnego przedrostka. Zapoznaj si? z przyk?adem. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczownik abstrakcyjny z podanych s?ów przy u?yciu przyrostka. Zapoznaj si? z przyk?adem. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw formy przecz?ce podanych rzeczowników. Przyk?ad poka?e Ci jak budowa? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw formy przecz?ce podanych czasowników. Przyk?ad poka?e Ci jak budowa? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz formy przecz?ce podanych przymiotników. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? przeczenia do podanych przymiotników. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Utwórz rzeczowniki osobowe od tych s?ów. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Dodaj przyrostek do podanych s?ów aby utworzy? rzeczowniki osobowe. Przyk?ad poka?e Ci jak tworzy? nowe s?owa. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz najlepsze s?owa aby uzupe?ni? powiedzenia zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Popraw podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Upper intermediate S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17  16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.