www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze s?ownictwa

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz nazwy cz?onków rodziny. Elementary English S?ownictwo ogólne: rodzina Fill in the empty spaces  
Wstaw podane s?owa do zda?. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazwy cz?onków rodziny. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych w nawiasach. Beginner's English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Zast?p s?owa angielskie s?owami pochodzenia francuskiego Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa pochodzenia francuskiego po ich angelskich odpowiednikach. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Put in the words from the wordlist  
Wpisz s?owo pochodzenia francuskiego u?ywane powszechnie w j?zyku angielskim. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Crossword  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Elementary English S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas multiple choice  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: wyrazy okre?laj?ce czas Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Elementary English S?ownictwo ogólne: liczby Crossword  
Uzupe?nij zdania s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka multiple choice  
Uzupe?nij zdania s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Fill in the empty spaces  
Wstaw s?owa zwi?zane z koncertami i teatrami do podanych zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij krzy?ówk? s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Crossword  
Wi?cej ?wicze?:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.