www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze s?ownictwa

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Wpisz s?owa zwiazane ze sklepami i zakupami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciwe s?owo aby utworzy? wyrazy z?o?one. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwe s?owo aby utworzy? poprawne wyra?enia. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Popraw wyra?enia po lewej stronie znaku '='. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Rebuild the sentences  
Wstaw s?owa aby utworzy? poprawne wyra?enia angielskie. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Znajd? s?owa odpowiednie do ich definicji. Poprawne rozwi?zanie utworzy kolejne wyra?enie. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Wybierz w?a?ciwe s?owo aby utworzy? przymiotniki z?o?one. Jedna kreseczka oznacza jedn? liter?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw odpowiednie wyraz aby uzupe?ni? zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Wstaw odpowiednie wyraz aby uzupe?ni? zdania. ('okó? miasta') Lower intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Rebuild the sentences  
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Jedno s?owo zaczyna si? z du?ej litery. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wybierz najlepsze s?owo do uzupe?nienia zda?. (miasto) Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Crossword  
Wi?cej ?wicze?:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4  3  2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.