www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Advanced exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Dopl? slovesá do citátov známych osobností. Upper intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Nájdi gramatické chyby v nasledovných citátoch a oprav ich. Advanced grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Nájdite gramatickú chybu v podmienkových vetách v týchto citátoch a opravte ju. Advanced grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Nájdite gramatickú chybu v podmienkových vetách v týchto citátoch a opravte ju. Upper intermediate grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Ka?dý citát má jednu hláskovú chybu, Nájdite ju a opravte. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te prídavné meno alebo sloveso (nie v neur?itku), z ktorých boli vytvorené nasledujúce podstatné mená. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te do vety slovo zo zátvoriek pomocou predpony. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnú predponu. Pou?ite arch- , mega- , under- , hyper- , sub- Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnú predponu a vytvorte nové slová. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnú predponu a vytvorte nové slová. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Slová v zátvorkách vlo?te do viet pou?itím trpného rodu. (podmienky) Upper intermediate grammar: trpný rod Fill in the empty spaces  
Opravte v?etky hláskové chyby v prídavných menách, pároch podstatných mien a ich definícií. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Rebuild the sentences  
Z nasledujúcich podstatných mien vytvorte prídavné mená. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Nájdite podstatné meno s významom: an embarrassing situation Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Crossword  
Vyberte do vety najvhodnej?ie slovo. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
More exercises:
 12   11   10   9   8   7   6   5  4  3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.