www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Fill in the gaps exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Prepí?te vety pomocou trpného rodu. Pou?ite rovnaký ?as. Lower intermediate grammar: trpný rod Fill in the empty spaces  
Prepí?te vety pomocou trpného rodu. Pou?ite rovnaký ?as. Lower intermediate grammar: trpný rod Fill in the empty spaces  
Prepí?te vety pomocou trpného rodu. Pou?ite rovnaký ?as. Lower intermediate grammar: trpný rod Fill in the empty spaces  
Slová v zátvorkách vlo?te do viet pou?itím trpného rodu. (podmienky) Upper intermediate grammar: trpný rod Fill in the empty spaces  
Z nasledujúcich podstatných mien vytvorte prídavné mená. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te najlep?í tvar slova v zátvorkách. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te mu?ské a ?enské páry vysvetlených zvierat. Vlo?te celé slovo. Upper intermediate general vocabulary: svet zvierat Fill in the empty spaces  
Dopl?te do medzier najvhodnej?ie slovo, aby ste vytvorili porekadlo o práci. Upper intermediate general vocabulary: práca Fill in the empty spaces  
Dopl?te do medzier najvhodnej?ie slovo, aby ste vytvorili porekadlo o práci. Proficiency general vocabulary: práca Fill in the empty spaces  
Vlo?te správnu predlo?ku tak, aby ste vytvorili frázové slovesá týkajúce sa obchodu. Proficiency business vocabulary: obchodné idiómy Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Vlo?te správne sloveso tak, aby ste vytvorili frázové slovesá týkajúce sa obchodu. Upper intermediate business vocabulary: obchodné idiómy Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa u?tovníctva a da?ovníctva. Pou?ite VE?KÉ písmená na za?iatku viet. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Advanced business vocabulary: marketing Fill in the empty spaces  
More exercises:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8  7  6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.