www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Upper-intermediate exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Vyberte najlep?í spôsob ako doplniť tieto vety trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod multiple choice  
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplniť tieto vety trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod multiple choice  
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplniť tieto vety trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Opravte chyby vo vetách trpného rodu. Lower intermediate grammar: trpný rod Rebuild the sentences  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Lower intermediate general vocabulary: frázové slovesá Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Lower intermediate general vocabulary: frázové slovesá Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Lower intermediate general vocabulary: frázové slovesá Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Lower intermediate general vocabulary: frázové slovesá Put in the words from the wordlist  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te do medzier najvhodnej?ie slovo, aby ste vytvorili porekadlo o práci. Upper intermediate general vocabulary: práca Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne sloveso tak, aby ste vytvorili frázové slovesá týkajúce sa obchodu. Upper intermediate business vocabulary: obchodné idiómy Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa ú?tovníctva a da?ovníctva. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa u?tovníctva a da?ovníctva. Pou?ite VE?KÉ písmená na za?iatku viet. Upper intermediate business vocabulary: ú?tovníctvo a financie Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing Fill in the empty spaces  
More exercises:
 23   22   21   20   19   18   17   16  15  14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.