www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?enia-slovná zásoba

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Prira?te nasledujúce slová k ich definíciám. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Vyberte najvhodnej?ie negatívne sloveso k jeho opisu. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Prira?te nasledujúce negatívne slovesá k ich definíciám. Upper intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Nájdite najvhodnej?ie slovo, ktoré je opísané. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená multiple choice  
Prira?te nasledujúce nedatívne prídavné mená k ich definíciám. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Put in the words from the wordlist  
Instructions Level   Quiz    
Vyberte správnu predponu tak, aby ste vytvorili prídavným menám ich záporné tvary. Pre-intermediate general vocabulary: prídavné mená multiple choice  
Dopl?te nasledovné slovesá do nasledovných viet. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Nasledujúce predpony dopl?te tek, aby vytvorili záporný tvar. Pre-intermediate general vocabulary: prídavné mená Put in the words from the wordlist  
Vyberte záporný tvar slov. Vysvetlenia vám pomo?u doplni» slovnú zásobu. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Prira»e nasledujúce slová k ich definíciám. Upper intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Instructions Level   Quiz    
Kto je táto osoba? Vysvetlenie vám pomo?e vybra» správne slovo. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Kto je táto osoba? Prira?te osobu k definícii. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Osobné podstatné mená v týchto definíciách sú nesprávne. Najdite ich a opravte. (napr. 'teachor' je nesprávne ale 'teacher' je správne) Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Rebuild the sentences  
Prira?te osobu k definícii.napr. u?iteµ = vzdeláva µudí Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
More exercises:
 19   18   17  16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.